Usko ja teot

Minä uskon Jeesukseen, Jumalan Poikaan, syntieni sovittajana. Riittääkö se? Onko minulla iankaikkinen elämä ja vapaus synnin orjuudesta? Raamatun mukaan ei automaattisesti ole!

Matt. 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Raamattu puhuu paljon uskovien luopumuksesta, mutta usein koko aihe ohitetaan, koska ei ole mukava puhua ja kuulla tuomitsevia sanoja. Samasta syystä ei enää saarnata synnistä ja Helvetistä. Pehmeä puhe ei muuta sitä tosiasiaa, että kerran uskoon tullut voi luopua uskostaan. Parhaiten tämän voi nähdä hänen teoistaan. Jos teot puuttuvat, ei uskokaan ole enää todellinen sydämen usko.

Raamattu sanoo uskon ilman tekoja olevan kuollut ja voimaton (jaak 2:20,26). Tämä kuollut ja voimaton usko ei voi ihmistä pelastaa. Toisaalta Raamattu sanoo omien tekojemme olevan Jumalan silmissä pelkästään pahoja (Luuk 23:41). Näistäkään teoista ei usko tule toteen näytetyksi. Mistä teoista Raamattu puhuu uskon tekoina?Filip 2:12 Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.


Huomatkaa edellisestä seuraavaa: (Te, jotka rakastatte Herraa) ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, sillä Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Jumalan vaikuttamat teot, mitä ne on?
Efe 2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Eli meidän tulisi tehdä Jumalan tekoja, jotka Hän on meille ennalta valmistanut. Näissä teoissa vaeltaessamme löydämme rauhan.
Jes 26:12 Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt.

Paavali kertoo meille myös oikean asenteen siihen, mitä meidän tulisi tehdä.
Filip 2:14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä,

Raamattu yhdessä meille annetun Pyhän Hengen kanssa ohjaa meitä toteutttamaan Jumalan tahdon. Tutki itse Raamattua ja opit ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto. Annan tässä joitakin esimerkkejä Jumalan tahdon mukaisista teoista.

Jaakobin kirjeessä puhutaan selvästi laupeuden tekemisen suhteesta tuomioon.
Jaak 2:13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi.

Harjoita laupeutta, niin saat laupeuden. Tähän liittyen Jeesus sanoo selittäessään Isä Meidän rukousta:
Mat 6:14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.


Eli armollinen saa armon, mutta Jumala ei anna anteeksi niille, jotka eivät anna toisille anteeksi. Uskova, joka ei anna anteeksi, antaa huonon todistuksen Jumalasta toisille ihmisille, sillä uskova on Jumalan lähettiläs ja edustaa Jumalaa tässä maailmassa. Armoton uskova siis välittää maailmalle kuvaa armottomasta Jumalasta.
Jaak 2:14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?

Tässä Jaakob kyseenalaistaa pelastuksen niiden kohdalta, jotka uskovat ilman tekoja. Tämänkin hän pohjaa Jeesuksen vertaukseen lampaista ja vuohista viimeisellä tuomiolla. (Matt 25:31-46) Seuraavat jakeet viittaavat myöskin samaan vertaukseen. Hän myös täsmentää, että tekojemme tulisi olla sanojemme mukaisia.
Jaak 2:15-16 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?


Jaakob menee niin pitkälle sanoissaan, että toteaa uskon olevan kuollut ilman tekoja. Mitä on kuollut usko? Voiko kuollut usko pelastaa?
Jaak 2:17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.

Jaakobin mukaan uskoa ja tekoja ei voida erottaa toisistaan.Jaak 2:18 Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.

Meidän tulisi antaa koko kehomme Jumalan palvelukseen sen sijaan, että palvelisimme kehomme (lihan) omia mielihaluja (Gal 5:19-21) miellyttääksemme aistejamme.
Room 12:1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

Kuinka antaa oma keho Jumalan palvelukseen? Jeesus antaa tähän vastauksen kaikissa teoissaan ja sanoissaan. Myös Jaakob vastaa tähän kysymykseen omalla suoralla tavallaan.
Jaak 1:27 Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Myös Jeesus sanoo vertauksessaan lampaista ja vuohista selkeästi millaisia Hänen tekonsa ovat, joita Hän tahtoo meidän tekevän. Ja mitä seuraa siitä, kun jätämme ne tekemättä.
Mat 25:32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'
37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'
40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.
41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'
44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'
45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'.
46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."


Tämän tehdessämme, olemme antaneet kehomme palvelemaan Jumalaa vanhurskaudeksemme.

Pidättäydy puhumasta pahaa.
Jaak 1:26 Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha.

Miksi tämä on niin tärkeää? Siihen vastaa sananlaskujen kirja:
Sanl 18:21 Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä;

Jumalan Sanan ja Totuuden puhuminen tuottaa elämää. Kaikkinainen pahan puhuminen tuottaa kuolemaa. Puhukaamme siis elämää, ei kuolemaa. Tämä on Jumalan tahto.

Jaakob toteaa myös riivaajien uskovan Jumalaan. Ei kai heidän uskonsa heitä pelasta? Sillä uskostaan huolimatta ne tekevät pimeyden tekoja. Jos minä uskon ja teen pimeyden tekoja, onko tuomioni toisenlainen kuin näiden riivaajien?

Jaak 2:19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.
20 Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?


Usko ilman tekoja on voimaton. Voimaton mihin; pelastamaanko?

Jaakob on esittänyt joukon vakavia väitteitä. Hän kuitenkin todistaa väitteensä Vanhan Testamentin avulla. Hän kertoo Aabrahamin tulleen vanhurskaaksi uskosta, joka ilmeni hänen teoissaan. Usko vaikutti hänen tekonsa ja niin usko tuli täydelliseksi. Tämä täydellinen usko luettiin Aabrahamille vanhurskaudeksi. (vanhurskas = Jumalalle kelpaava)

Jaak 2:21 Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?
22 Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;
23 ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.

Saman Jaakob todistaa toiseen kertaan. Raamatun mukaan kahden todistus on pätevä.
Jaak 2:25 Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois?

Nyt Jaakob pääsee asiansa ytimeen ja sanoo suoraan sen, mitä on edellä pohjustanut ja todistanut.

Jaak 2:24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.
26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.


Yhteenvetona voidaan kirjoittaa: Kun tulemme uskoon, saamme lahjaksi Pyhän Hengen, joka johtaa meitä kaikkeen totuuteen. Hän ohjaa myös meidän tahdon ja tekemisen. Alistuaksemme Pyhän Hengen tahtoon, on meidän luovuttava omasta tahdostamme, joka on palvella lihan himoja aistiemme iloksi. Meidän tarvitsee vain vaeltaa Jeesuksen jalanjäljissä, sillä kaikki ne teot on jo ennalta meille valmistettu. Raamattu asettaa meille ainakin seuraavat velvoitteet toisia ihmisiä kohtaa:

1) Olla armollinen ja antaa toisten tekemät rikkeet anteeksi.

2) Palvella toisia ihmisiä rakkaudessa.

3) Hallita puheemme ja puhua vain hyvää.

Katso kymmenestä käskystä lisää. (2.Moos 20:7-17)

Näiden tekojen yläpuolella on tietysti oman henkilökohtaisen jumalasuhteen ylläpitäminen rukoillen, Sanaa opiskellen, ylistäen ja paastoten. Sillä mitkään teot eivät korvaa elävää uskoa ja yhteyttä Jumalaan, johon me pääsemme Hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä kaikki hyvät tekomme nimenomaan syntyvät uskosta käsin Jumalan vaikuttamana.

Koko opetuksen voi tiivistää tähän yhteen lauseeseen.
Jaak 1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.


Kirjoittanut petri
15.03.2010